komunikat nr 0 z dnia 7.09.2006 14:01

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że wszelkie sprawy dotyczące Wspólnoty można zgłaszać:   1.  w trakcie posiedzeń Zarządu WM;  2.  poprzez złożenie sprawy na piśmie do skrzynki pocztowej w holu na parterze lub wysłanie na adres e-mail: wm@horbaczewskiego3i5.pl


komunikat nr 33 z dnia 1.07.2008 09:55

W SPRAWIE BUDOWY PARKINGU - 01-07-2008 R.

 

 

W SPRAWIE BUDOWY PARKINGU

01-07-2008 R.

Zarząd Wspólnoty, po zapoznaniu się z wynikami ankiety oraz uwzględnieniu zgłoszonych wniosków mieszkańców naszej Wspólnoty, przedstawia znowelizowane zasady finansowania i budowy miejsc postojowych.

1.      Wybudowanych zostanie:

-          26 miejsc post. na sam. osobowe na parkingu,

              2 miejsca post. na motocykle na parkingu,

-          16 miejsc post. na sam. osobowe przed blokiem

łącznie: 42 miejsca postojowe na samochody i 2 miejsca postojowe na motocykle. 

2.      Zostaną przygotowane nie mniej niż dwa nieodpłatne miejsca postojowe na samochody osób niepełnosprawnych.

3.      Prawo ubiegania się o każde z tych miejsc postojowe przysługuje mieszkańcowi H3 i H5 według zasady: jeden lokal - prawo ubiegania się o jedno miejsce.

4.      O przydziale poszczególnych miejsc zadecyduje publiczne losowanie (zasady poniżej).

5.      Jednorazowa wpłata za miejsce postojowe na sam. osobowe: 2 000 zł,

                                                                                  na motocykle: 1 000 zł,

6.      Opłata miesięczna za korzystanie z miejsca postojowego:  na sam. osobowe: 50 zł,

                                                                                                          na motocykle:  25 zł,

7.      Wniesienie opłaty, o której mowa w pkt. 5 stanowi dokonanie przedpłaty za korzystanie z tych miejsc za 40 miesięcy.

8.      Przed wpłatą zostanie podpisana umowa pomiędzy Wspólnotą, a przyszłym użytkownikiem:

                termin realizacji do 3 m-cy od podpisania umowy.

9.      W przypadku rozwiązania umowy (rezygnacja użytkownika, wyprowadzka itp.) pozostała (nie skompensowana część wpłaty jednorazowej) zostanie mu zwrócona.

10.  Zawierana umowa najmu miejsca postojowego będzie zawierała zapis uniemożliwiający „handel" tymi miejscami. Najemca nie będzie miał prawa podnajmować tego miejsca. Prawo dysponowania tymi miejscami pozostanie przy Wspólnocie.

11. O przydziale zwolnionego miejsca zdecyduje publiczne losowanie (patrz: ZASADY LOSOWANIA).

ZASADY LOSOWANIA

1.      Na tablicach ogłoszeń zostaną wywieszone przez 6 dni listy zawierające nr lokali, z których mieszkańcy  wyrazili zainteresowanie najmem miejsc postojowych.

2.      W tym czasie osoby (znajdujące się na liście), które zrezygnowały z ubiegania się o miejsce postojowe mogą poinformować o tym Zarząd poprzez wrzucenie kartki do skrzynki pocztowej Zarządu. Analogicznie mogą postąpić osoby, które z różnych powodów nie zostały umieszczone na liście a są zainteresowane wzięciem udziału w losowaniu.

3.      Publiczne losowanie odbędzie się 9. lipca (środa) o godz. 1900.

4.      W urnie do głosowania będzie taka liczba losów, ile osób wyraziło chęć nabycia tych miejsc. 42 losy będą zawierały numery miejsc postojowych (od 1 do 42), pozostałe losy będą puste. Losować będą sami zainteresowani w kolejności według numerów lokali przemiennie z H3 i H5 np. pierwszy: H3/1, drugi: H5/1, trzeci H3/2 itd. Za osoby nieobecne (w czasie losowania) losować będą osoby upoważnione, inni  mieszkańcy ewentualnie członek zarządu nie zaintersowany miejscem postojowym.

UWAGA:

 •  Zarząd Wspólnoty podejmie działania mające na celu zbadanie możliwości wykonania dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż chodnika pomiędzy istniejącymi parkingami (obok KOALI) oraz pozyskania od Gminy terenu (działka nr 9) przed wjazdem na teren naszej nieruchomości od strony ul. Kwiatkowskiego.
 • Osoba(y), która(e) wystosowała(y) pismo do Zarządu w sprawie parkingu podpisując się „członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej", jeżeli chciał(y)by wymienić poglądy nt. tez zawartych w piśmie proszony(e) jest (są) o kontakt  z Zarządem. 

komunikat nr 38 z dnia 10.07.2008 11:49

KOMUNIKAT po zebraniu 09-07-2008 r.

 

K O M U N I K A T

DOTYCZY ZAGOSPODARWANIA TERENU
(realizacja uchwały nr 6/08 z 13-03-2008 r.)

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  zgodnie z przyjętą uchwałą nr 8/08 w sprawie zagospodarowania terenu przystąpił do jej realizacji. Koncepcja zagospodarowania terenu zakładała wieloetapowość jego realizacji. Było to konieczne z uwagi na ograniczone środki finansowe.

I etap - do realizacji w 2008 r. - środki ok. 130tys. zł, w tym 86 tys. z przedpłat najemców.

Etap ten obejmował:

o wykonanie 26 miejsc postojowych (plus 2 miejsca na motocykle) przed bramą istniejącego parkingu,

o wykonanie 16 miejsc postojowych przed kl. I-szą H3,

o wykonanie 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przed kl. I-szą H3,

o ułożenie 1,5 m szerokości chodnika z kostki brukowej wzdłuż budynku,

o ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej obok kl. III H5,

o poszerzenie jezdni o ok. 2 m przed kl. I i II H3,

o wykonanie miejsca odpoczynku - rekreacji (3 ławki) przed kl. I-szą H3,

o wykonanie placu zabaw dla, dzieci oraz miejsca rekreacji (4 ławki, stolik) przy H3 od strony ul. Samolotowej (piaskownica),

o ustawienie 4 ławek wzdłuż bloku H3 i H5 od strony boiska,

o ogrodzenie nieruchomości (ew. tylko częściowe z uwagi na niewystarczające środki),

o ustawienie koszy na śmieci na zewnątrz bloku;

- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do nadzoru budowlanego (wymóg wynikający z przepisów art. 30 ustawy prawo budowlane),

- podpisanie umów z przyszłymi najemcami miejsc postojowych

- wyłonienie wykonawców i podpisanie umów,

II etap - do realizacji w 2009 r. - środki ok. 120 tys. zł (środki Wspólnoty),

 Etap ten obejmował:

o dokończenie ogrodzenia nieruchomości (w przypadku gdyby te prace nie zostały wykonane w 2008 r.)

o zainstalowanie urządzeń elektr. otwierania bram,

o zainstalowanie kaset domofonu przy furtkach wejściowych (wyposażenie mieszkańców w elektr. breloczki do otwierania furtek wejściowych),

o zainstalowanie monitoringu wewnątrz jak i na zewnątrz budynku (np. możliwość monitorowania samochodu na parkingu na domowym komputerze),

o przebudowa wejścia dla osób niepełnosprawnych (kl. I H3) - wariant - z wykorzystaniem środków PCPR (80% inwestycji) ,

o przebudowa wejść do Kl. II i kl. III H5 - wariant,

o remont schodów kl. I i II H3 - wariant.

III etap - do realizacji w 2009 r. -  ze środków przyszłych najemców miejsc postojowych,

o wykonanie ok. 20 - 25 miejsc postojowych wzdłuż istniejącego chodnika pomiędzy parkingami w pobliżu KOALI.

uchwała 8/08 z 13-03-2089 r. nie ujmowała tego przedsięwzięcia.

W naszym przekonaniu przyjęty plan, aczkolwiek nie zaspokajał w całości potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych, jednakże stanowił kompromis pomiędzy zwolennikami maksymalnej ilości miejsc postojowych kosztem zieleni, a osobami optującymi  jedynie za  remontem istniejących miejsc postojowych. Osoby te przeciwne były wykonywaniu jakichkolwiek miejsc postojowych na trawnikach. Zarząd Wspólnoty starł się godzić te racje mając na uwadze potrzeby właścicieli  samochodów, ale nie zapominając o tym, że Wspólnota to przede wszystkim ludzie. A otoczenie bloku to nie komis samochodowy. Cytat z listu jednego z mieszkańców Naszej Wspólnoty: „Nie budować parkingu kosztem zieleni, aktualnie są wolne miejsca na parkingach strzeżonych oraz na parkingu miejskim przy ul B.Komorowskiego." ...i dalej: „zrobić częściową przebudowę wejść do klatki schodowej Nr II i III przy ul. Horbaczewskiego Nr 5 z uwagi na uporczywe przeciągi." .. i dalej „Zobowiązać właścicieli psów do sprzątania odchodów.". Jest to przykład, jak do tej pory co prawda nieliczny, ale nie odosobniony, rzeczowego spojrzenia na wspólne problemy.

W dniu 9-lipca - br. podczas zebrania przyszłych najemców miejsc postojowych została podjęta inicjatywa właścicieli lokali (H3 lok. nr: 11, 15, 22, 30, 31, 38, 52, 53, 56, 62, 74, 84, 85, 93, 105 oraz z H5 lok. nr 5, 12, 29, 30, 31, 32, 44, 46, 54, 55, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 70) reprezentujących więcej niż 10% udziałów w nieruchomości wspólnej zobowiązująca Zarząd Wspólnoty do zorganizowania głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów uchwały uchylającej uchwałę nr 8/08 w sprawie zagospodarowania terenu. Zakłada się, że wyłoniony zespół ds. zagospodarowania terenu, opracuje nowy plan zagospodarowania, który zostanie poddany pod głosowanie właścicielom lokali w formie uchwały.

Tym samym dotychczasowe prace organizacyjne dotyczące zagospodarowania terenu zostają wstrzymane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez właścicieli lokali. Etap realizacji miał się rozpocząć pod koniec lipca.

Właściciele lokali mają rozstrzygnąć w drodze głosowania: czy Zarząd ma realizować przyjętą uchwałę nr 6/08? czy też będzie realizowany plan przedstawiony przez wyłoniony zespól.

Wyrażam nadzieję, ale jednocześnie i obawy, żebyśmy nie przegadali kolejnego roku.


komunikat nr 30 z dnia 30.05.2008 22:42

PARKING - KOMUNIKAT 30-05-2006

 

Realizując  postanowienia  Uchwały  nr  6/08  Właścicieli  Lokali
z dnia 13.03.2008 r., Zarząd Wspólnoty zaprasza na spotkanie, które odbędzie się dniu 9 czerwca br. godz. 18ºº w holu na parterze Horbaczewskiego 3 kl. I, osoby zainteresowane zawarciem umowy na wynajem miejsc postojowych na  samochody osobowe planowanych do wykonania w obrębie naszej nieruchomości.

Przedmiotem spotkania będzie m.in. omówienie warunków realizacji tej części planu zagospodarowania  terenu, zasad na jakich będą podpisane umowy na wynajem tych miejsc, ustalenia sposobu finansowania tego przedsięwzięcia oraz innych problemów formalno - prawnych z tym związanych.


komunikat nr 32 z dnia 30.05.2008 22:56

ANALIZA - CZUJNIKI RUCHU

 

 PONIŻEJ ZOSTAJE PRZEDSTAWIONA ANALIZA OPŁACALNOŚCI MONTAZU AUTOMATYCZNYCH WŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA (CZUJNIKI RUCHU) WYKONANA PRZEZ MIESZKAŃCA NASZEJ WSPÓLNOTY.

Z PRZEDSTAWIONEJ ANALIZY WYNIKA, ŻE AKTUALNIE TAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE BYŁOBY NIEOPŁACALNE,

 

SZACUNKOWE  ZESTAWIENIE  KOSZTÓW

ZMIANY  SYSTEMU  OŚWIETLENIA KLATEK SCHODOWYCH

WSPÓLNOTY  MIESZKANIOWEJ   HORBACZEWSKIEGO 3 I 5

 

1.    Łączny czas pracy jednego punktu świetlnego.

Do obliczeń przyjęto następujący czas pracy /świecenia/ pojedynczego punktu świetlnego w ciągu roku.

 

Styczeń                    16.00- 07.00               15  godz. X  31 =  465 godz.

Luty                         16.00- 07.00               15 godz.  X  28 =  420 godz.

Marzec                     17.00-06.00                13 godz.  X  31 =  403 godz.

Kwiecień                  18.00-06.00                12 godz.  X  30 =  360 godz.

Maj                           19.00-05.00                10 godz.  X  31 =  310 godz.  

Czerwiec                   21.00-05.00                 8  godz. X  30 =  240  godz.

Lipiec                        21.00-0500                  8  godz.  X  31=  248  godz.

Sierpień                     20.00-05.00                 9  godz.  X  31 = 279  godz.

Wrzesień                    20.00-06.00               10 godz.  X  30 =  300 godz.

Październik                18.00-06.00                12 godz.  X  31=  372 godz.

Listopad                     17.00-07.00                14 godz.  X  30=  420 godz.

Grudzień                    16.00-07.00                15 godz.  X  31=  465 godz.

                                                                                                ------------

Jeden punkt świetlny świeci rocznie   --------------------          4282 godz.

 

2.    Punkty świetlne;

Klatka    I                        -  54

Klatka    II                       -  44

Klatka    III                      -  32

Klatka    IV                      -  27

Klatka     V                      -  25

Klatka    VI                      -  27

         Razem                     209

Klatka IV, V, VI  -Horbaczewskiego 5.

3.    Roczne  oświetlenie nocne całej Wspólnoty   to:

4300 /4282/ godz. X  209  =  898700 godz.

ZAŁOZENIE.

-        Jeden punkt  świetlny to zwykła żarówka  25  W. Cena  1 kWh  to 0,16 zł.
898700  godz.  x  0,025  kWh  /moc  żarówki/ =  22467,8  kWh
Roczny koszt oświetlenia zwykłą żarówką  25 W.

22467,8 kWh   x   0,16  zł/kWh =  3594,8 zł  + VAT / 22 % / = 4386 zł.

-    Jeden punkt świetlny  -żarówka energooszczędna  6 W.     

898700  godz.  x   0,006  kWh  =  5392,2   kWh

-    Koszt:

5392,2  kWh  x  0,16  zł/kWh

 =  862,75 zł +VAT /22%/ = 1053zł.

-     Koszt   pracy   jednego  punktu  świetlnego w ciągu roku

1053 zł : 209 punktów = 5,04 zł.

CENA  JEDNEGO CZUJNIKA RUCHU      - 13 zł      /ale trudnodostępne/

CENA STANDARDOWA    TO                    - 29 ZŁ.

 

JEŻELI  ZAŁOŻYMY,  ŻE    CZAS  PRACY    / ŚWIECENIA/  ŻARÓWKI  Z  ZAMONTOWANYM

CZUJNIKIEM  RUCHU  BĘDZIE 20 %  CZASU  ZWYKŁEJ ŻARÓWKI,  TO KOSZT  OŚWIET-

LENIA  RÓWNIEŻ WYNIESIE  20 %  ZWYKŁEJ ŻARÓWKI  CZYLI:

20 %  Z  5,04 zł  =  1 zł /jeden złoty /

4ROCZNY  ZYSK    JEDNEGO  PUNKTU   TO  5 -1 = 4 ZŁ

AMORTYZACJA   ZAKUPU;

 

przy zakupie tańszego czujnika -      po  3 /trzech/ latach

przy zakupie droższego czujnika      po  7 / siedmiu/ latach

 

W  PUNKCIE  5 PIĄTYM/  NIE UWZGLĘDNIŁEM  KOSZTÓW  MONTAŻU  CZUJNIKÓW !!!!!!!!!!


komunikat nr 37 z dnia 2.07.2008 13:46

OFERTA NAJMU POMIESZCZEŃ WSPÓLNOTY

Zarząd Wspólnoty oferuje do wynajmu  n.wym. pomieszczenia:

Horbaczewskiego 3 kl. I i II

suszarnia nr 119- pow. 5,30 m2

suszarnia nr 131- pow. 4,60 m2;

 

Horbaczewskiego 3 kl. III

suszarnia nr 153- pow. 11,20 m2;

suszarnia nr 155- pow. 6,90 m2;


balkony serki: piętra -I,IV,V,VI,VII,IX.

 

Horbaczewskiego 5 kl. I

- balkony serki: piętra -II, XII.

 

Warunki wynajmu:

- suszarnie: proponowana stawka za 1 m2 - 10,00zł/m-c,

- balkon serek: proponowana stawka ryczałt - 15,00zł/m-c.

Osoby zainteresowane wynajmem ww. pomieszczeń proszone są o składanie ofert do w biurze Zarządu Wspólnoty, do skrzynek pocztowych, przesyłać faxem lub pocztą e-mail.

Pierwszeństwo wynajmu balkonów serków przysługuje osobom mieszkających w sąsiedztwie tych balkonów.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej osoby zainteresowanej wynajmem danego pomieszczenia, o wyborze oferenta decyduje wysokość stawki zaproponowanej przez oferenta.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiona oferta na wynajem innych pomieszczeń Wspólnoty. 


komunikat nr 41 z dnia 29.07.2008 14:03

wypowiedzenie umowy ZZN

 

DECYZJA

 

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 14  lipca 2008 r.

w sprawie wypowiedzenia umowy o administrowanie
Zespołowi Zarządców Nieruchomości sp. z o.o.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej po dogłębnej analizie dotychczasowej współpracy z administratorem - Zespołem Zarządców Nieruchomości sp. z o.o. Oddział Warszawa Wschód Al. Gen. "Montera" Chruściela 28, 04-401 Warszawa1 postanawia wypowiedzieć umowę nr 9/05 z dnia 01. czerwca  2005 r. o administrowanie  nieruchomością wspólną. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia upływa z dniem 30 października 2008 r.

                                                                                                                                                                          p-cy zarządu

                                                                                                                                                                         L.Bartoszewski


komunikat nr 42 z dnia 31.07.2008 15:22

SUSZARNIE

SUSZARNIE

Do wspólnego użytku, z przeznaczeniem na suszarnie, wydzielone zostały następujące pomieszczenia:

 

1.      Horbaczewskiego 3 kl. I - pomieszczenie nr - 120

2.      Horbaczewskiego 3 kl. II - pomieszczenie nr - 130

3.      Horbaczewskiego 3 kl. III - pomieszczenie nr - 156

4.      Horbaczewskiego 5 kl. I i II - pomieszczenie nr - 101

5.      Horbaczewskiego 5 kl. III - pomieszczenie nr - 107

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SUSZARNI:

1.      Suszarnie przeznaczone są do użytku mieszkańców Wspólnoty Horbaczewskiego 3 i 5.

2.      Jednorazowo czas korzystania z suszarni nie może przekraczać dwóch dób.

3.    Suszarnię można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. W szczególności zabrania się składowania w pomieszczeniach suszarni przedmiotów łatwopalnych, zbiorników z łatwopalnymi płynami, mebli itp.

4.      Po zakończeniu korzystania z suszarni należy ją sprzątnąć i doprowadzić do należytego stanu, a klucz od suszarni zwrócić. Każdorazowo po opuszczeniu pomieszczenia suszarni należy zgasić światło.

5.      Klucze od suszarni przechowywane są przez pracownika firmy „MIRON".

6.      Pobieranie i zdawanie kluczy odbywa się za pokwitowaniem w każdy dzień roboczy
w godz. 700 ÷ 1200. 

 


komunikat nr 48 z dnia 18.10.2008 10:12

płatności

 

KOMUNIKAT

z dnia 06-10-2008  r.

W ostatnich dniach zostały przekazane Państwu specyfikacje zapisów na indywidualnych  kontach właścicieli lokali. Na 30. września br. zadłużenie właścicieli lokali wyniosło:

-      24 567,74 zł - konto Funduszu Zaliczkowego

-      17 592,24 zł - konto Funduszu Remontowego

Taki stan zadłużenia oznacza, że Wspólnota będąca wyłącznie pośrednikiem przekazującym wpłacane przez właścicieli lokali środki pieniężne  kontrahentom świadczących usługi na rzecz Wspólnoty, traci płynność  finansową. Tym samym Wspólnota będzie zmuszona płacić odsetki ustawowe od nieterminowych płatności. 

Zarząd Wspólnoty zwraca się do Państwa o ew. weryfikację z księgowością ZZN stanu swojego zadłużenia i jak najszybsze uregulowanie swoich zobowiązań wobec Wspólnoty.

Jednocześnie Zarząd Wspólnoty przypomina, że za każdy dzień nieterminowych wpłat naliczane są Państwu odsetki ustawowe.

Ponadto Zarząd Wspólnoty zobowiązany jest do podjęcia, zgodnie ze Statutem, czynności mających na celu  egzekucję swoich należności.


 

- wyciąg -

STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „HORBACZEWSKIEGO 3I5"

§ 26

6.    Od wpłat nieterminowych pobierane są odsetki ustawowe.

7.    W razie zwłoki we wpłacie zaliczki określonej w ust. 3 - przekraczającej
30 dni - Zarząd wzywa Właściciela lokalu do wpłaty zaległości w terminie nie przekraczającym 7 dni od doręczenia wezwania. Kosztami wezwania zostaje obciążony Właściciel lokalu zalegający z wpłatami.

 W razie zwłoki we wpłacie zaliczki określonej w ust. 3 - przekraczającej 90 dni - Zarząd może skierować sprawę na drogę sądowego postępowania upominawczego.

                                                                                                                                                                                                                         Zarząd Wspólnoty 


komunikat nr 43 z dnia 13.08.2008 15:43

KOMUNIKATY W SPRAWIE BUDOWY PARKINGU - archiwum

 

K O M U N I K A T
 z dnia 30-07-2008 r.

DOTYCZY ZAGOSPODARWANIA TERENU
(realizacja uchwały nr 6/08 z 13-03-2008 r.)

Wyrażam obawy, ale jednocześnie i nadzieję, że nie "przegadamy" kolejnego roku - tak pisałem w ostatnim komunikacie. Niestety, mija miesiąc od ostatniego zebrania w sprawie budowy miejsc parkingowych i niewiele dzieje się w tej sprawie . Zostały rozbudzone nadzieje, że każdy zainteresowany miejscem postojowym otrzyma je. W naszej Wspólnocie są 184 lokale mieszkalne i przynajmniej tyle powinno być miejsc postojowych.  Prawie 60 samochodów parkuje na parkingu WAM (dzierżawi stowarzyszenie). Uwzglęniając, że niektóre osoby mają więcej niż jeden samochód oraz kilkoro mieszkańców nie posiada samochodu należałoby przyjąć, że aktualne zapotrzebowanie mieszkańców Wspólnoty na miejsca postojowe jest na poziomie nie mniej niż 120. Nawet gdyby zostały zlikwidowane resztki trawników to i tak więcej niż 70-80 miejsc postojowych nie uda się wybudować. Oczywiście powstaje pytanie - czy będzie zgoda właścicieli lokali na to, żeby za cenę trzydziestukilku  miejsc postojowych każdy wolny skrawek trawnków przemienić w parking? Ponadto bardzo istotnym problemem pozostają źródła finansowania budowy miejsc postojowych.  W ciągu najbliższych kilku lat nasze potrzeby inwestycyjne będą znacznie wyższe od możliwości Wspólnoty. Tym samym bez udziału finnasowego posiadaczy samochodów ta część planu zagospodarowania nie zostanie zrealizowana. Zadaję sobie pytanie - czy właściciele lokali (H3 lok. nr: 11, 15, 22, 30, 31, 38, 52, 53, 56, 62, 74, 84, 85, 93, 105 oraz z H5 lok. nr 5, 12, 29, 30, 31, 32, 44, 46, 54, 55, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 70) głosując na zebraniu 9. lipca przeciwko realizacji uchwały nr 6/08 robili to w pełni świadomie? Jakie są realne alternatywne rozwiązania? To głosowanie przesądziło, że z pewnością w bieżącym roku nowe miejsca postojowe nie zostaną zbudowane.

W najbliżym czasie zostanie przedstawiona informacja Zarządu Wspólnoty nt. zakresu prac wynikających z planu zagospodarowania terenu, które zostaną wykonane w 2008 roku.


 

PONIŻEJ POPRZEDNIA INFORMACJA W TEJ SPRAWIE


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej  zgodnie z przyjętą uchwałą nr 6/08 w sprawie zagospodarowania terenu przystąpił do jej realizacji. Koncepcja zagospodarowania terenu zakładała wieloetapowość jej realizacji. Było to konieczne z uwagi na ograniczone środki finansowe.

I etap - do realizacji w 2008 r. - środki ok. 130 tys. zł, w tym 86 tys. z przedpłat najemców.

     Etap ten obejmował:

 • wykonanie 26 miejsc postojowych (plus 2 miejsca na motocykle) przed bramą istniejącego parkingu,
 • wykonanie 16 miejsc postojowych przed kl. I-szą H3,
 • wykonanie 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przed kl. I-szą H3,
 • ułożenie 1,5 m szerokości chodnika z kostki brukowej wzdłuż budynku,
 • ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej obok kl. III H5,
 • poszerzenie jezdni o ok. 2 m przed kl. I i II H3,
 • wykonanie miejsca odpoczynku - rekreacji (3 ławki) przed kl. I-szą H3,
 • wykonanie placu zabaw dla, dzieci oraz miejsca rekreacji (4 ławki, stolik) przy H3 od strony ul. Samolotowej (piaskownica),
 • ustawienie 4 ławek wzdłuż bloku H3 i H5 od strony boiska,
 • ogrodzenie nieruchomości (ew. tylko częściowe z uwagi na niewystarczające środki),
 • ustawienie koszy na śmieci na zewnątrz bloku;
  •  zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do nadzoru budowlanego (wymóg wynikający z przepisów art. 30 ustawy prawo budowlane),
  • - podpisanie umów z przyszłymi najemcami miejsc postojowych
  • wyłonienie wykonawców i podpisanie umów,

II etap - do realizacji w 2009 r. - środki ok. 120 tys. zł (środki Wspólnoty),

 Etap ten obejmował:

 • dokończenie ogrodzenia nieruchomości (w przypadku gdyby te prace nie zostały wykonane w 2008 r.)
 • zainstalowanie urządzeń elektr. otwierania bram,
 • zainstalowanie kaset domofonu przy furtkach wejściowych (wyposażenie mieszkańców w elektr. breloczki do otwierania furtek wejściowych),
 • zainstalowanie monitoringu wewnątrz jak i na zewnątrz budynku (np. możliwość monitorowania samochodu na parkingu na domowym komputerze),
 • przebudowa wejścia dla osób niepełnosprawnych (kl. I H3) - wariant - z wykorzystaniem środków PCPR (80% inwestycji) ,
 • przebudowa wejść do Kl. II i kl. III H5 - wariant,
 • remont schodów kl. I i II H3 - wariant.

III etap - do realizacji w 2009 r. - środki finansowe na realizację(brak szacunków),

 • wykonanie ok. 20 - 25 miejsc postojowych wzdłuż istniejącego chodnika pomiędzy parkingami w pobliżu KOALI.

uchwała 6/08 z 13-03-2089 r. nie ujmowała tego przedsięwzięcia.

W naszym przekonaniu przyjęty plan, aczkolwiek nie zaspokajał w całości potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc postojowych, jednakże stanowił kompromis pomiędzy zwolennikami maksymalnej ilości miejsc postojowych kosztem zieleni, a osobami optującymi  jedynie za  remontem istniejących miejsc postojowych. Osoby te przeciwne były wykonywaniu jakichkolwiek miejsc postojowych na trawnikach. Zarząd Wspólnoty starał się godzić te racje mając na uwadze potrzeby właścicieli  samochodów, ale nie zapominając o tym, że Wspólnota to przede wszystkim ludzie. A otoczenie bloku to nie komis samochodowy.

W tym miejscu przytoczę cytat z listu jednego z mieszkańców Naszej Wspólnoty: „Nie budować parkingu kosztem zieleni, aktualnie są wolne miejsca na parkingach strzeżonych oraz na parkingu miejskim przy ul B.Komorowskiego." ...i dalej: „zrobić częściową przebudowę wejść do klatki schodowej Nr II i III przy ul. Horbaczewskiego Nr 5 z uwagi na uporczywe przeciągi." .. i dalej „Zobowiązać właścicieli psów do sprzątania odchodów.". Jest to przykład, jak do tej pory co prawda nieliczny, ale nie odosobniony, rzeczowego spojrzenia na wspólne problemy.

W dniu 9-lipca - br. podczas zebrania przyszłych najemców miejsc postojowych została podjęta inicjatywa właścicieli lokali (H3 lok. nr: 11, 15, 22, 30, 31, 38, 52, 53, 56, 62, 74, 84, 85, 93, 105 oraz z H5 lok. nr 5, 12, 29, 30, 31, 32, 44, 46, 54, 55, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 70) reprezentujących ponad 17% udziałów w nieruchomości wspólnej, którzy zobowiązali Zarząd Wspólnoty do zorganizowania głosowania (w drodze indywidualnego zbierania głosów) uchwały uchylającej uchwałę nr 6/08 w sprawie zagospodarowania terenu. Zakłada się, że wyłoniony zespół ds. zagospodarowania terenu  opracuje nowy plan zagospodarowania, który zostanie poddany w formie uchwały w najbliższym czasie pod głosowanie właścicielom lokali. Celem tych zmian ma być przede wszystkim zwiększenie ilości miejsc postojowych. Oczywiście może to się odbyć jedynie kosztem zmniejszenia powierzchni trawników i zrezygnowania, przynajmniej w części, z wykonania placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji dla osób starszych oraz wypowiedzenia umowy najmu właścicielowi kiosku KOALA.

Tym samym dotychczasowe prace organizacyjne dotyczące zagospodarowania terenu zostają wstrzymane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez właścicieli lokali sposobu zagospodarowania terenu. Właściciele lokali mają rozstrzygnąć w drodze głosowania dwie kwestie:
1. czy Zarząd ma realizować przyjętą uchwałę nr 6/08 zgodnie z warunkami przedstawionymi powyżej?
2. czy też zostanie uchylona uchwała nr 6/08 i ma być realizowany plan przedstawiony przez wyłoniony zespół. 
Realizacja I etapu miała się rozpocząć pod koniec lipca. W zaistniałej sytuacji wykonawca został powiadomiony, że Wspólnota nie będzie realizować tych prac we wstępnie uzgodnionym terminie.

 Należy jeszcze raz podkreślić to, iż od nas samych zależy czy i ile zrobimy dla siebie samych. Czy potrafimy znaleźć kompromis, żeby pogodzić często rozbieżne oczekiwania. Zarząd Wspólnoty dołoży wszelkich starań, ażeby tak się właśnie stało.

Niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem jest bezpośrednie zaangażowanie się mieszkańców Naszej Wspólnoty (w.wym. 5-cio osobowy zespół ds. zagospodarowania terenu)  w realizację tego przedsięwzięcia i wzięcie na siebie przez te osoby osobistej odpowiedzialności.

 

Wyrażam obawy, ale jednocześnie i nadzieję, że nie "przegadamy" kolejnego roku.

                                                                                                                                                                 p-cy Zarządu WM
                                                                                                                                                                                                                          L.Bartoszewski


komunikat nr 45 z dnia 1.09.2008 13:51

Posiedzenie Zarządu WM

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

w dniu 01- 09 - 2008 r.

miejsce: biuro Zarządu Horbaczewskiego 3, kl. I.

czas: 01- 09 - 2008 r. od godz. 1930

 

1. Informacja nt. zakresu prac remontowych dźwigu osobowego (H5, kl. II):

- omówienie oferty firmy MARK-DZIWIG na remont dźwigu osobowego (H5, kl. II):

- podjęcie decyzji przez Zarząd Wspólnoty w przedmiotowej sprawie.

- Czesław Kusiński

2. Propozycje zmian w umowie z firmą MIRON.

- omówienie propozycji zmian w umowie zfirmą MIRON;

- podjęcie decyzji przez Zarząd Wspólnoty w przedmiotowej sprawie.

- Leszek Bartoszewski

3. Przedstawienie projektu umowy o administrowanie nieruchomością wspólną;

-        omówienie projektu umowy o administrowanie  nieruchomością wspólną z firmą „Administrator" sp. z o. o.

- podjęcie decyzji przez Zarząd Wspólnoty w przedmiotowej sprawie.

- Leszek Bartoszewski

4. Sprawy bieżące.

usunięcie drzew z posesji Wspólnoty,

- omówienie propozycji usunięcia drzew z posesji wspólnoty;

- podjęcie decyzji przez Zarząd Wspólnoty w przedmiotowej sprawie.

sprawy różne.

Posiedzenie prowadzi - Leszek Bartoszewski

Przebieg posiedzenia protokołuje - Bożena Frankowska

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że zgodnie  z § 4 pkt 5  Regulaminu pracy Zarządu, w  posiedzeniach może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, każdy z mieszkańców.


komunikat nr 47 z dnia 10.09.2008 13:57

Protokół z posiedzenia Zarządu WM w dn. 28-07-208 r.

 

Protokół
z posiedzenia  Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej  w dniu 28- 07 - 2008 r.

 

miejsce: biuro Zarządu Horbaczewskiego 3, kl. I.

czas: 28 - 07 - 2008 r. od godz. 1900 do godz. 2200

w posiedzeniu uczestniczyli:

-        Leszek BARTOSZEWSKI,

-        Czesław KUSIŃSKI,

-        Bożena  FRANKOWSKA  - nieobecna

-        Sydonia BOGDANOWICZ,

-        Małgorzata  CZEKALIŃSKA - nieobecna,

-        Adam WEJROCH - nieobecny,

-        Jacek   KŁOS.

oraz

-        Z. Ż. - H3, lok. 31

-        M.K. - H3. lok. 48

-        P. P. - administrator ZZN.

1.      Omówienie problemu realizacji uchwały nr 6/08 w sprawie zagospodarowania terenu w kontekście zgłoszonej propozycji przez grupę właścicieli lokali reprezentujących ponad 17% udziałów nieruchomości wspólnej podczas zebrania 09 lipca br. zmiany chwały nr 6/08.

Pan Zbigniew Ż. przedstawił wstępną koncepcję zmiany planu zagospodarowania terenu. Zasadniczym celem przedstawionych zmian jest przygotowanie nie mniej niż 90 miejsc postojowych na samochody osobowe mieszkańców Wspólnoty Horbaczewskiego 3i5.

Pan Zbigniew Ż. poinformował, że wyłoniony w czasie zebrania w dniu 09 lipca br.  Zespół ds. Zagospodarowania Terenu w składzie:

-        Z. Ż.   H3/31,

-        D. K.    H3/74,

-        M. K.   H3/48,

-        S. G.  H5/63,

-        L. F.    H5/29,

przygotuje do 30. września br. :

-        projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/08 w sprawie zagospodarowania terenu,

-        koncepcję zagospodarowania terenu (w formie graficznej i opisowej).

Przygotowywana koncepcja powinna zawierać m.in. szacunkowy koszty inwestycji oraz wskazywać źródła jej finansowania.

W celu rozpoznania potrzeb mieszkańców Wspólnoty w zakresie ilości miejsc postojowych Zespół przygotuje w tej sprawie ankietę i przeprowadzi badanie ankietowe.

Projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów.

W związku z tym, iż projektowane rozwiązania w zakresie budowy miejsc postojowych mogą być realizowane dopiero w 2009 roku, Zarząd Wspólnoty podjął decyzję o realizacji obowiązującej koncepcji zagospodarowania  w części, która nie jest kwestionowana, tj.:

-          wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż budynku,

-          wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacji od strony ul. Samolotowej z zachowaniem dotychczasowej funkcji części asfaltowej jezdni,

-          poszerzenie jezdni wzdłuż Horbaczewskiego 3, kl. I -sza,

-          wykonanie części ogrodzenia od strony ul. Kwiatkowskiego oraz od strony boiska.

Jednocześnie Zarząd Wspólnoty zobowiązał administratora do ścisłej współpracy z Zespołem ds. Zagospodarowania Terenu w zakresie przygotowania ww. projektu uchwały oraz zmiany koncepcji zagospodarowania terenu.

2.      Administratorowi Panu Pawłowi P. zostało przekazane za pokwitowaniem, adresowane do Pana Roberta K. -  Dyr. Oddziału Warszawa Wschód ZZN  WAM sp. z o.o., wypowiedzenie umowy o administrowanie.

3.      Zarząd Wspólnoty zobowiązał administratora Pana Pawła Piekarka do:

o  przygotowania i wysłania pism listem poleconych do mieszkańców Wspólnoty, którzy nie udostępnili swoich lokali podczas wykonywania „przeglądu gazowego" o konieczności wykonania takiego przeglądu na własny koszt,

o  przeprowadzenia rozmów, potwierdzonych notatką, z mieszkańcami przechowującymi na korytarzach stanowiących część wspólną meble i inne przedmioty łatwopalne lub ograniczające drogę ewakuacji, o konieczności usunięcia tych przedmiotów.

o  spowodowania wymiany uszkodzonych liczników poboru wody,

o  przedstawienia stanowiska administratora w sprawie projektu porozumienia WAM dotyczącego współfinansowania przez Wspólnotę kosztów eksploatacji hydroforni,

udzielenia pisemnej odpowiedzi  na skargę złożoną przez Pana Stanisława P.


komunikat nr 49 z dnia 18.10.2008 10:13

realiz. uchwały nr 8/08

 

KOMUNIKAT

z dnia 06-10-2008  r.

 

Zarząd Wspólnoty informuje, że zgodnie z przyjętą uchwałą nr 8/08 w sprawie zagospodarowania terenu od środy tj. od 08. października br. na terenie naszej nieruchomości przez okres ok. trzech tygodni będą wykonywane n.wym. prace:

1.        ułożenie chodnika z kostki brukowej o szer. ok. 1,5 mb wzdłuż Horbaczewskiego 3 i 5,

2.        poszerzenie jezdni z kostki brukowej wzdłuż Horbaczewskiego 3 - obydwa pobocza  po ok. 1 mb szerokości,

3.        przygotowanie dodatkowych miejsc postojowych przy Horbaczewskiego 3 od strony ul. Samolotowej oraz przed kl. I H3,

4.        przygotowanie placu zabaw przy Horbaczewskiego 3 od strony ul. Samolotowej,

5.        poszerzenie spoczników schodów wejściowych Horbaczewskiego 5 kl. II i kl. III.

Ponadto w listopadzie br. zostanie wykonany remont windy - Horbaczewskiego 5 kl. II - informacja w tej sprawie zostanie podana w terminie późniejszym.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie parkowanie samochodów począwszy od dnia 8. października br. przez okres trwania prac budowlanych na jezdni przed kl. I i kl. II Horbaczewskiego 3 oraz na jezdni przy piaskownicy.

                                                                                                                                                               Zarząd Wspólnoty


komunikat nr 50 z dnia 22.10.2008 09:45

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ w dniu 20-10-2008

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

w dniu 20- 10- 2008 r.

miejsce: biuro Zarządu Horbaczewskiego 3, kl. I. - lok. 113.

czas: 20.10.08 - od godz. 19,30

   1.      Informacja nt. zakresu realizacji w 2008 r. uchwały Wspólnoty w sprawie zagospodarowania terenu:
 • - zakres remontu schodów Horbaczewskiego 5 kl. II i kl. III;
 • - sposób ograniczenia parkowania samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie okien lokali H3, kl. I (przed komorą zsypową).

podjęcie decyzji przez Zarząd Wspólnoty w przedmiotowej sprawie.

 • Leszek Bartoszewski
 • 2. Uregulowanie kwestii użytkowania zabudowanych części korytarzy.
 • - omówienie propozycji zawarcia umów najmu oraz umów użyczenia powierzchni zabudowanych części korytarz;

podjęcie decyzji przez Zarząd Wspólnoty w przedmiotowej sprawie.

 • Jacek Kłos
 • 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie nowelizacji:
 • - uchwały Nr 4/07 w sprawie:
  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania energii cieplnej
 • - uchwały Nr 5/07 w sprawie:
  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania zużycia wody i ścieków

(nowelizacja dotyczy zmian sposobu naliczania zużycia wody w przypadku niesprawnych liczników).

 • Leszek Bartoszewski
 • 4. Informacja nt. płatności zaliczek na Fundusz Remontowy i Fundusz Eksploatacyjny.
 • - podjęcie decyzji przez Zarząd Wspólnoty w sprawie skierowania spraw dłużników na drogę sądowego postępowania upominawczego zgodnie z §26 ust. 8 statutu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Sydonia  Bogdanowicz

 • 5. Sprawy bieżące.
 • - przedstawienie dotychczasowych wyników prac Zespołu ds. Zagospodarowania Terenu (budowa miejsc parkingowych);
 • Adam Wejroch
 • - inne sprawy.

Posiedzenie prowadzi - Leszek Bartoszewski

Przebieg posiedzenia protokołuje - Bożena Frankowska

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że zgodnie  z § 4 pkt 5  Regulaminu pracy Zarządu, w  posiedzeniach może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, każdy z mieszkańców Horbaczewskiego 3 i Horbaczewskiego 5.

 

Zarząd Wspólnoty     


komunikat nr 52 z dnia 2.12.2008 13:48

wynajem pomieszczeń

 

INFORMACJA 

z dnia 2-12-2008 r.

 Zarząd Wspólnoty oferuje do wynajmu  n.wym. pomieszczenia:

 

Horbaczewskiego 3 kl. I i II

- suszarnia nr 119- pow. 5,30 m2

- suszarnia nr 131- pow. 4,60 m2;

 

Horbaczewskiego 3 kl. III

- suszarnia nr 153- pow. 11,20 m2; 154; suszarnia nr 155- pow. 6,90 m2;

- balkony serki: piętra - I,IV,V,VI,VII,IX.

 

Horbaczewskiego 5 kl. I

- balkony serki: piętra -II, XII.

 

Warunki wynajmu:

- suszarnie: proponowana stawka za 1 m2 - 10,00zł/m-c,

- balkon serek: proponowana stawka ryczałt - 15,00zł/m-c.

Osoby zainteresowane wynajmem ww. pomieszczeń proszone są o składanie ofert do biurza Zarządu Wspólnoty, do skrzynek pocztowych, przesyłać faxem lub pocztą e-mail.

Pierwszeństwo wynajmu balkonów serków przysługuje osobom mieszkających w sąsiedztwie tych balkonów.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednej osoby zainteresowanej wynajmem danego pomieszczenia, o wyborze oferenta decyduje wysokość stawki zaproponowanej przez oferenta


  

     

RobKos.pl Projektowanie stron internetowych

christian louboutin sko | louboutin sale | christian louboutin | christian louboutin shoes