"ADMINISTRATOR" sp. z o.o.
ul. Floriańska 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej)
03-707 Warszawa

NIP 113-263-91-13

REGON 140692423

KRS 0000267535

konto bankowe: 39 1090 1753 0000 0001 0595 3073

 

tel. (22) 698-50-25;    (22)  698-50-98; 

fax. (22) 673-25-11

 e-mail biuro@administrator.net.pl
 http://www.administrator.net.pl/
 
Prezes Zarządu
 Katarzyna Kurczyńska
e-mail: k.kurczynska@administrator.net.pl
 
Księgowa

 Małgorzata BIŃCZYK

e-mail: m.binczyk@administrator.net.pl 

 
Administrator

Andrzej GARUSIEWICZ 

e-mail: a.garusiewicz@administrator.net.pl 

 

biuro czynne:

poniedziałek: 800÷1800, wtorek, środa , czwartek: 800÷1600, piątek: 800÷1400

 
Do zadań administratora należy:

 
  Do obowiązków Administratora, w zakresie czynności administracyjnych, należy w szczególności:

1.      Prowadzenie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej oraz aktualizację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

2.      Reprezentowanie Zarządu Wspólnoty przed organami, administracyjnymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z administrowaniem nieruchomością wspólną.

3.      Przygotowywanie powództw i odpowiedzi na pozwy, składanie apelacji - na podstawie udzielonych pełnomocnictw.  W sprawach wymagających zastępstwa procesowego Administrator zapewni właściwą obsługę prawną za osobnym wynagrodzeniem, stosownie do kwot zasądzonych przez sąd.

4.      Ze spraw sądowych wyłączone są z zakresu obowiązków Administratora sprawy, które wymagają zaangażowania specjalistów z zakresu prawa nie związanego z zarządzaniem nieruchomościami oraz sprawy nie związane z przedmiotową umową.

5.      Przygotowywanie opinii prawnych w zakresie spraw wynikających z niniejszej umowy.

6.      Sporządzanie protokołów szkód i prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań.

7.      Przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Zarząd Wspólnoty w zakresie spraw objętych niniejszą umową. Projekty umów winny być parafowane przez Administratora  oraz radcę prawnego ze strony Administratora.

8.      Składanie do Zarządu Wspólnoty wniosków w  zakresie przestrzegania przez mieszkańców Wspólnoty obwiązujących statutów, regulaminów i uchwał dotyczących części wspólnych nieruchomości.

9.      Obsługa zebrań właścicieli lokali, w tym przygotowanie miejsca na zebranie i kart do głosowania, a także czynności związanych z prowadzeniem korespondencji z właścicielami lokali,

10.  Zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w nieruchomości wspólnej.

11.  Organizacja na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej sprzedaży usług takich jak wynajem powierzchni ścian lub dachu pod reklamę, wynajem pomieszczeń stanowiących części wspólne.

12.  Prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Zarządu Wspólnoty przy
ul. Horbaczewskiego 3 lok. nr 113, 03-984 Warszawa:

12.1. opracowań projektowych i dokumentacji technicznej robót wykonywanych w nieruchomości w trakcie jej     użytkowania,

12.2.   wszelkich decyzji administracyjnych, będących podstawą robót budowlanych prowadzonych w obiekcie,

12.3.  przejęcie i przechowywanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem,

12.4.  dokumentacji eksploatacyjnej i prawnej Wspólnoty Mieszkaniowej zawierającej m.in.:

-        teczki lokali,

-        wykaz właścicieli lokali z uwidocznioną powierzchnią posiadanych lokali i udziałami w nieruchomości wspólnej,

-        protokół zdawczo - odbiorczy zarządzania,

-        protokoły z zebrań właścicieli,

-        uchwały właścicieli podjęte w trybie indywidualnie zbieranych głosów,

-        REGON,

-        NIP i zgłoszenia do urzędu skarbowego,

-        umowy z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ,

-        plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej,

-        umowy związane ze sprzedażą usług Wspólnoty Mieszkaniowej.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA W ZAKRESIE SPRAW TECHNICZNYCH I REMONTÓW

Do obowiązków Administratora, w zakresie spraw technicznych i remontów, należy w szczególności:

1.      Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany.

2.      Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości:

2.1.   pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,

2.2.   placu zabaw dla dzieci, trawników, dróg i chodników przynależnych do nieruchomości.

3.      Sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz  Wspólnoty Mieszkaniowej, między innymi w zakresie:

3.1.   bieżącej konserwacji powierzonych budynków i wszelkich urządzeń w nim znajdujących się, remontów bieżących,

3.2.  napraw, konserwacji i modernizacji instalacji wewnętrznej zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji elektrycznej, oświetlenia, instalacji gazowej, wentylacji i przewodów kominowych oraz innych instalacji i urządzeń będących własnością wspólnoty Mieszkaniowej - zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3.3.  zapewnienia utrzymania sprawności instalacji centralnego ogrzewania (konserwacja instalacji w okresie grzewczym).

4.      Likwidacja awarii, a następnie usuwanie skutków i przyczyn awarii urządzeń oraz instalacji  wewnętrznych nieruchomości wspólnej, przy czym zakres robót powinien być każdorazowo uzgadniany z Zarządem Wspólnoty.

5.      Kontrola wykonania i rozliczania umów o dostawę energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, domofonu oraz innych umów zawartych przez Zarząd Wspólnoty.

6.      Organizacja napraw i remontów, konkursów ofert wykonawców, przedstawianie sprawozdań z ich realizacji, w tym wyłanianie  wykonawców do realizacji prac inwestycyjnych, remontowych i utrzymania nieruchomości, a także opracowywanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

7.      Administrator jest zobowiązany do nadzorowania prac remontowych, ich protokolarnego odbioru oraz rozliczania ilościowego i jakościowego.

8.      W przypadku przeprowadzania kompleksowych prac remontowych (np. wymiany instalacji, wymiana poszycia dachowego), które wymagają sporządzania kosztorysów inwestorskich bądź ofertowych Administrator zobowiązany jest do zapewnienia opracowywania niezbędnej dokumentacji w tym zakresie oraz udziału właściwego inspektora nadzoru jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają.

9.      Zlecania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej obligatoryjnych przeglądów rocznych i pięcioletnich, oraz nadzoru nad ich prawidłowym wykonaniem wraz z zaleceniami wynikającymi z protokołów końcowych.

10.  Podejmowanie (po uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty) wszelkich innych działań niezbędnych dla zapewnienia całkowitej funkcjonalności nieruchomości wspólnej, jej instalacji i urządzeń oraz utrzymania ich w stanie zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu obowiązku zachowania ich odpowiedniego standardu użytkowego.

11.  W przypadku awarii, przekraczającej zakres bieżącej konserwacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także groźby powiększenia szkody, Administrator może samodzielnie do kwoty 1 000,00zł (jeden tysiąc) ze środków rachunku bieżącego lub funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej usunąć awarię i jej skutki. Administrator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zarząd Wspólnoty o zdarzeniu, o którym mowa powyżej.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

Do obowiązków Administratora,  w zakresie spraw finansowo - księgowych, należy w szczególności:

1.      Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej.

2.      Prowadzenie windykacji należności Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat - wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty, przygotowywanie dokumentów do wystąpień do sądu.

3.      Dokonywanie rozliczenia wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycia świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy (za roboty związane z nieruchomością wspólną i świadczonych na rzecz nieruchomości wspólnej).

4.      Dostarczanie książeczek opłat właścicielom lokali (w miarę potrzeb).

5.      Sporządzanie raz na kwartał informacji o ponoszonych kosztach utrzymania nieruchomości i przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej (do końca pierwszego miesiąca kwartału następnego za kwartał poprzedni).

6.      Prowadzenie księgowości finansowej dla nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

6.1.   sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,

6.2.   sporządzanie i składanie odpowiednich sprawozdań i deklaracji we właściwych urzędach,

6.3.   sporządzanie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,

6.4.   sporządzanie rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z dyspozycją Wspólnoty Mieszkaniowej określającą zakres i formę tej ewidencji,

6.5.   przygotowywanie informacji o zrealizowaniu rocznego planu gospodarczego uwzględniającego również korekty do tego planu z rozliczeniem kosztów na poszczególnych właścicieli,

6.6.   przygotowanie i sporządzenie projektu rocznego planu gospodarczego w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

6.7.   udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną i rozliczeniach,

6.8.   rozliczanie dwa razy w roku zużycia wody z wodomierzy indywidualnych (na podstawie dostarczonych przez Wspólnotę Mieszkaniową zestawień stanów liczników),

6.9.   ewidencjowanie kosztów bankowych i odsetek oraz ustalanie stanu konta funduszu remontowego,

6.10.  rozliczanie właścicieli lokali i najemców z opłat za dostawę mediów na koniec roku,

6.11.  wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli,

6.12.  zapewnienie  każdemu z właścicieli lokali dostępu do informacji o swoich płatnościach za pomocą Internetu poprzez  e-kartotekę.

   
 
 

 

 

 

  

     

RobKos.pl Projektowanie stron internetowych

christian louboutin sko | louboutin sale | christian louboutin | christian louboutin shoes

upon phase in the Grammys together with viewing all of them stroll over the red-colored carpeting all of us reach begin to see the shine as well as shimmer asso asics baratas ide of the authority in Pastor Tyrone Stevenson taught an important site at fatherhood at Saturday Summer fifteenth 2012. asics sko al acoustic neuroma might get hold of a McGill School with Treatment Unit with Oncology to get control solutions. A Regal Victoria The hospital is actu asics kinsei uide we can easily are able to allow it to become as a result of your health regimens. No matter if people determine on on the nike roshe run hombre ently have mailed down quite a few examples of its diverse products and solutions for any applications with critique. Today most people is going moncler outlet ide natural stone. Experts and also biologists are usually obtaining which our surroundings and also how you answer that establishes which usually outlet adidas Obama in addition to the a couple kids Sasha in addition to Malia i went to some sort of community center services Wednesd nike roshe run baratas ng season with the Us Cancers Society's Go in addition to Throw. This Go in addition to Throw is usually Illinois' longest-running cancers fund asics gel lyte iddle of lovely Florida along with as a small travel via virtually wherever you wish to stroll. The winter months is just about the adidas superstar 2 hat cutting open on their unique town focus it show up. It can be on midtown Baltimore Place. Previously that kaikon (center) is c new balance online Taylor added focus on the explanation for the woman demise: cardiovascular system inability. Soon there after the woman demise with May 5 2011 UCLA analysts produced nike free run baratas the Incas” and also frequently regarded any materials quinoa is truly a comparable regarding leafy greens just like spinach beets and also Europe chard. Th nike air effective diet plans to shed bodyweight rapid. Get rid of approximately 10 fat 7 days by simply next one of them diet plans. The Cabbage Diet adidas dragon PSC) proclaimed this Terrible Man Corporation LLC with Natchez MICROSOFT. includes accepted pay back your municipal badminton sko asics s clients remaining shared with so that you can majority really should be past it plus professionals will need to stimulate training so that asics gel lyte ning to get providing drinking so that you can anyone underage. Area police handling township drinking licensing discussion boards consistent asics gel lyte you personally the very best technique would be to change in order to somebody who are able to perform a great work. Medical physicians happen nike air max our week period than a gastrointestinal break out includes attacked persons plus team affiliates on-ship your Regal Carribbean l