"ADMINISTRATOR" sp. z o.o.
ul. Floriańska 6 (wejście od ul. Jagiellońskiej)
03-707 Warszawa

NIP 113-263-91-13

REGON 140692423

KRS 0000267535

konto bankowe: 39 1090 1753 0000 0001 0595 3073

 

tel. (22) 698-50-25;    (22)  698-50-98; 

fax. (22) 673-25-11

 e-mail biuro@administrator.net.pl
 http://www.administrator.net.pl/
 
Prezes Zarządu
 Katarzyna Kurczyńska
e-mail: k.kurczynska@administrator.net.pl
 
Księgowa

 Małgorzata BIŃCZYK

e-mail: m.binczyk@administrator.net.pl 

 
Administrator

Andrzej GARUSIEWICZ 

e-mail: a.garusiewicz@administrator.net.pl 

 

biuro czynne:

poniedziałek: 800÷1800, wtorek, środa , czwartek: 800÷1600, piątek: 800÷1400

 
Do zadań administratora należy:

 
  Do obowiązków Administratora, w zakresie czynności administracyjnych, należy w szczególności:

1.      Prowadzenie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej oraz aktualizację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

2.      Reprezentowanie Zarządu Wspólnoty przed organami, administracyjnymi i innymi instytucjami w sprawach związanych z administrowaniem nieruchomością wspólną.

3.      Przygotowywanie powództw i odpowiedzi na pozwy, składanie apelacji - na podstawie udzielonych pełnomocnictw.  W sprawach wymagających zastępstwa procesowego Administrator zapewni właściwą obsługę prawną za osobnym wynagrodzeniem, stosownie do kwot zasądzonych przez sąd.

4.      Ze spraw sądowych wyłączone są z zakresu obowiązków Administratora sprawy, które wymagają zaangażowania specjalistów z zakresu prawa nie związanego z zarządzaniem nieruchomościami oraz sprawy nie związane z przedmiotową umową.

5.      Przygotowywanie opinii prawnych w zakresie spraw wynikających z niniejszej umowy.

6.      Sporządzanie protokołów szkód i prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań.

7.      Przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Zarząd Wspólnoty w zakresie spraw objętych niniejszą umową. Projekty umów winny być parafowane przez Administratora  oraz radcę prawnego ze strony Administratora.

8.      Składanie do Zarządu Wspólnoty wniosków w  zakresie przestrzegania przez mieszkańców Wspólnoty obwiązujących statutów, regulaminów i uchwał dotyczących części wspólnych nieruchomości.

9.      Obsługa zebrań właścicieli lokali, w tym przygotowanie miejsca na zebranie i kart do głosowania, a także czynności związanych z prowadzeniem korespondencji z właścicielami lokali,

10.  Zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w nieruchomości wspólnej.

11.  Organizacja na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej sprzedaży usług takich jak wynajem powierzchni ścian lub dachu pod reklamę, wynajem pomieszczeń stanowiących części wspólne.

12.  Prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Zarządu Wspólnoty przy
ul. Horbaczewskiego 3 lok. nr 113, 03-984 Warszawa:

12.1. opracowań projektowych i dokumentacji technicznej robót wykonywanych w nieruchomości w trakcie jej     użytkowania,

12.2.   wszelkich decyzji administracyjnych, będących podstawą robót budowlanych prowadzonych w obiekcie,

12.3.  przejęcie i przechowywanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem,

12.4.  dokumentacji eksploatacyjnej i prawnej Wspólnoty Mieszkaniowej zawierającej m.in.:

-        teczki lokali,

-        wykaz właścicieli lokali z uwidocznioną powierzchnią posiadanych lokali i udziałami w nieruchomości wspólnej,

-        protokół zdawczo - odbiorczy zarządzania,

-        protokoły z zebrań właścicieli,

-        uchwały właścicieli podjęte w trybie indywidualnie zbieranych głosów,

-        REGON,

-        NIP i zgłoszenia do urzędu skarbowego,

-        umowy z kontrahentami świadczącymi usługi na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej ,

-        plan gospodarczy Wspólnoty Mieszkaniowej,

-        umowy związane ze sprzedażą usług Wspólnoty Mieszkaniowej.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA W ZAKRESIE SPRAW TECHNICZNYCH I REMONTÓW

Do obowiązków Administratora, w zakresie spraw technicznych i remontów, należy w szczególności:

1.      Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w sposób prawem przewidziany.

2.      Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości:

2.1.   pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,

2.2.   placu zabaw dla dzieci, trawników, dróg i chodników przynależnych do nieruchomości.

3.      Sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz  Wspólnoty Mieszkaniowej, między innymi w zakresie:

3.1.   bieżącej konserwacji powierzonych budynków i wszelkich urządzeń w nim znajdujących się, remontów bieżących,

3.2.  napraw, konserwacji i modernizacji instalacji wewnętrznej zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji elektrycznej, oświetlenia, instalacji gazowej, wentylacji i przewodów kominowych oraz innych instalacji i urządzeń będących własnością wspólnoty Mieszkaniowej - zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3.3.  zapewnienia utrzymania sprawności instalacji centralnego ogrzewania (konserwacja instalacji w okresie grzewczym).

4.      Likwidacja awarii, a następnie usuwanie skutków i przyczyn awarii urządzeń oraz instalacji  wewnętrznych nieruchomości wspólnej, przy czym zakres robót powinien być każdorazowo uzgadniany z Zarządem Wspólnoty.

5.      Kontrola wykonania i rozliczania umów o dostawę energii elektrycznej, zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, domofonu oraz innych umów zawartych przez Zarząd Wspólnoty.

6.      Organizacja napraw i remontów, konkursów ofert wykonawców, przedstawianie sprawozdań z ich realizacji, w tym wyłanianie  wykonawców do realizacji prac inwestycyjnych, remontowych i utrzymania nieruchomości, a także opracowywanie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

7.      Administrator jest zobowiązany do nadzorowania prac remontowych, ich protokolarnego odbioru oraz rozliczania ilościowego i jakościowego.

8.      W przypadku przeprowadzania kompleksowych prac remontowych (np. wymiany instalacji, wymiana poszycia dachowego), które wymagają sporządzania kosztorysów inwestorskich bądź ofertowych Administrator zobowiązany jest do zapewnienia opracowywania niezbędnej dokumentacji w tym zakresie oraz udziału właściwego inspektora nadzoru jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają.

9.      Zlecania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej obligatoryjnych przeglądów rocznych i pięcioletnich, oraz nadzoru nad ich prawidłowym wykonaniem wraz z zaleceniami wynikającymi z protokołów końcowych.

10.  Podejmowanie (po uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty) wszelkich innych działań niezbędnych dla zapewnienia całkowitej funkcjonalności nieruchomości wspólnej, jej instalacji i urządzeń oraz utrzymania ich w stanie zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu obowiązku zachowania ich odpowiedniego standardu użytkowego.

11.  W przypadku awarii, przekraczającej zakres bieżącej konserwacji zagrażającej bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także groźby powiększenia szkody, Administrator może samodzielnie do kwoty 1 000,00zł (jeden tysiąc) ze środków rachunku bieżącego lub funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej usunąć awarię i jej skutki. Administrator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zarząd Wspólnoty o zdarzeniu, o którym mowa powyżej.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

Do obowiązków Administratora,  w zakresie spraw finansowo - księgowych, należy w szczególności:

1.      Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej.

2.      Prowadzenie windykacji należności Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat - wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty, przygotowywanie dokumentów do wystąpień do sądu.

3.      Dokonywanie rozliczenia wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycia świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy (za roboty związane z nieruchomością wspólną i świadczonych na rzecz nieruchomości wspólnej).

4.      Dostarczanie książeczek opłat właścicielom lokali (w miarę potrzeb).

5.      Sporządzanie raz na kwartał informacji o ponoszonych kosztach utrzymania nieruchomości i przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej (do końca pierwszego miesiąca kwartału następnego za kwartał poprzedni).

6.      Prowadzenie księgowości finansowej dla nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

6.1.   sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,

6.2.   sporządzanie i składanie odpowiednich sprawozdań i deklaracji we właściwych urzędach,

6.3.   sporządzanie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów,

6.4.   sporządzanie rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z dyspozycją Wspólnoty Mieszkaniowej określającą zakres i formę tej ewidencji,

6.5.   przygotowywanie informacji o zrealizowaniu rocznego planu gospodarczego uwzględniającego również korekty do tego planu z rozliczeniem kosztów na poszczególnych właścicieli,

6.6.   przygotowanie i sporządzenie projektu rocznego planu gospodarczego w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

6.7.   udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną i rozliczeniach,

6.8.   rozliczanie dwa razy w roku zużycia wody z wodomierzy indywidualnych (na podstawie dostarczonych przez Wspólnotę Mieszkaniową zestawień stanów liczników),

6.9.   ewidencjowanie kosztów bankowych i odsetek oraz ustalanie stanu konta funduszu remontowego,

6.10.  rozliczanie właścicieli lokali i najemców z opłat za dostawę mediów na koniec roku,

6.11.  wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń dla właścicieli,

6.12.  zapewnienie  każdemu z właścicieli lokali dostępu do informacji o swoich płatnościach za pomocą Internetu poprzez  e-kartotekę.

   
 
 

 

 

 

  

     

RobKos.pl Projektowanie stron internetowych

christian louboutin sko | louboutin sale | christian louboutin | christian louboutin shoes